Aviso Legal

 esxsea OO LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artículo 10, dase a coñecer a seguinte Información xeneral:

Que o dominio wwww.artefios.org a partir de agora, sitio web está rexistrado a nome de ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, en diante O TITULAR.

Datos do propietario do sitio web.

 • NOME OU RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL
 • CIF:G15226202
 • DIRECCIÓN: R\SIMON BOLIVAR Nº23 BAIXO
 • C.P :15011
 • LOCALIDADE: A CORUÑA
 • PROVINCIA: A CORUÑA
 • PAIS: ESPAÑA

Datos de rexistro central de Asociacións:

Sección 1ª do Registro Central de Asociacións, número 6520

 

CONDICIÓNS DE USO

De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial e/ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a artefios@artefios.org para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

I.- Usuarios/as;

O acceso ou o uso do sitio web de www.artefios.org ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou sustituan as condicións xeráis en relación con determinados servicios e contidos do sitio web.

 

II.- Uso do sitio Web, seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro/a, ou que, de calquera forma, podan causar prexuizo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxen, fotografías, diseños, etc.), se prohíbe:

A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos do O TITULAR ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.

A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuizo algún ao sitio web.

 

III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e diseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de aceso e/ou uso do sitio Web.

 

IV.- Hiperenlaces;

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reproducción nin total, nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non contendrá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o hiperenlace nin das informacións e manifestacións incluidas nas mesmas.

 

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que poideran traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existenza de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contenidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/das usuarios/as.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xeráis, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos/das usuarios/as.
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

 

VI. Duración;

A duración da prestación do servicio do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido

Sen perxuizo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interrumpir, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos ca integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

 

VII. Propiedade Intelectual;

Aos efectos de preservar os posibles dereitos da propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/a considere que se produxo unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar dita circunstacia a artefios@artefios.org indicando:

 • Datos personais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación é presentada por un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actua.
 • Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación na Web.
 • Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 • Declaración expresa na que o interesado responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A marca Artefíos e a correspondente marca gráfica é marca rexistrada e queda prohibida a súa reprodución ou uso sin a autorización do seu titular. Igualmente calquera outra marca do TITULAR que apareza nos sitios web detallados no apartado 1 deste aviso.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros/as é de exclusiva responsabilidade dos/das mesmos/as.

 

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdicción;

As presentes Condicións Xeráis rexirasen pola lexislación española.
ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que poidera corresponderlles, sométense á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións poideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o/a usuario/a teña o seu domicilio fora de España , a ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de A CORUÑA.

 

USO DE COOKIES

As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade. O sitio web www.artefios.org pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse únicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu ordenador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO/A. Gracias ás cookies, resulta posible recoñecer aos/ás USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes se rexistren por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sin prexuicio de que en tal caso será necesario que o usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos coa fin de obter medicións estadísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servicios web, etc.

 

RESPONSABILIDADES

Exención de responsabilidad:

O TITULAR non se fai responsable do contido das páxinas web ás que os/as USUARIOS/USUARIAS acceden a través do servizo de Buscador, así como calquera contido publicado polos seus USUARIOS/AS facendo uso do resto de servizos aquí descritos, e en especial do uso que os seus USUARIOS/AS fagan que sexan contrarios á lei, á moral e ao orden público, que infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio, defecto, virus informático ou rutina de software similar.
O TITULAR non se responsabiliza polos danos e perxuicios de toda naturaleza que se deban a:

 1. Dada a gratuidade dos servizos ofrecidos polo sitio web, a falta de disponibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB.
 2. A alteración da privacidade e seguridade na utilización e contidos do SITIO WEB e dos servizos por terceiros/as alleos aos mesmos de acordo co  réxime legal vixente.
 3. A presenza de virus ou a presenza de outros elementos falsos nos servizos ofrecidos por terceiros/as a través do sitio web que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios/as.
 4. Á falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e actualidade dos contidos ofrecidos por terceiros.
 5. A falta de licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos dos servicios ofrecidos por terceiros/as a través do mesmo.
 6. A utilización dos servizos, do sitio web e os contidos polos/as usuarios/as.
 7. A información, contidos e servizos aloxados fora do sitio web, aínda que foran accesibles dende este.
 8. A falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabiliade dos Servizos e do sitio web de terceiros colaboradores do TITULAR.

ALTA NOS SERVIZOS DE SUSCRIPCIÓN

ALTA DE USUARIO

Para o procedemento de alta nos servizos gratuítos ofrecidos pola ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL no seu sitio web, que requiran suscripción será necesaria a recopilación de datos personais que o/a usuarioa/a facilitará libre e voluntariamente e que se fará efectiva no Formulario de Suscripción, a cuxos efectos declara que toda a información suministrada á hora de rexistrase é veraz, completa e precisa. Toda a información dos seus datos persoais será tratada de conformidade ao estipulado no presente apartado e na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de datos de Carácter Persoal e de Garantía dos dereitos dixitais.

O/a USUARIO/A declara que todos e cada un dos seus datos e informacións aportados son correcots e que coñece e acepta a sua integridade ás CONDICIÓNS, que rexirán a partir da contratación as súas relacións coa ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL.  O/a USUARIO/A debe aceptar as CONDICIÓNS para iniciar o proceso de rexistro.

 

CLAVES DE USUARIO

O/a USUARIO/A elexirá e indicará as súas propias claves de acceso (nome de usuario/a e contrasinal), non puidendo elexir como  nome de usuario palabras, expresións ou conxuntos gráfico-denominativos malsoantes, inxuriosos, coincidentes con marcas, nomes comerciais, rótulos de establecementos, denominacións sociais, expresións publicitarias, nomes e seudónimos de personaxes de relevancia pública ou famosos para cuxa utilización non estea autorizado e, en xeral, contrarios á lei ou ás esixencias da moral e as boas costumes xeralmente aceptadas.

A asignación de nome de usuario prodúcese de maneira automática previa elección do USUARIO. No suposto d que estas claves solicitadas atópense reservadas, o/a USUARIO/A deberá introducir novas claves de acceso. O/a USUARIO/A comprométese a facer uso dilixente das claves de acceso, a non poñelas a disposición de terceiras persoas e a comunicar ao TITULAR a pérdida ou roubo das claves de acceso e o posible acceso por un terceiro/a ás mesmas.

 

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercia nun prazo máximo de 10 días dende que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a artefios@artefios.org.

 

LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL respecta a lexislación vixente en materia de preotección de datos persoais e se compromete ao cumplimento da normativa establecida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de Protección de datos de Carácter Persoal e Garantía dos dereitos dixitais e o seu reglamento de desenvolvemento, RD 1720/2007, de 21 de decembro.

Asi mesmo, a ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos obxecto da protección e demáis obrigas de confidencialidade vixentes.

Todo  elo sen prexuizo do feito, que o CLIENTE coñece e acepta, que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables.

En cumplimento do disposto na citada lexislación en materia de Protección de datos, infórmase ao USUARIO de que os datos persoais solicitados a través da páxina web, serán incorporados aos ficheiros parcialmente automatizados dos que é responsable a ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, e serán obxecto de todos aqueles tratamentos cuxa finalidade sexa estabrecer ou manter a relación comercial para a que foron cedidos voluntariamente.

Se o CLIENTE desexa exercer os seus dereitos de acceso, retificación, cancelación ou oposición, deberá dirixirse por escrito (acompañando fotocopia do DNI) a R/SIMÓN BOLÍVAR Nº23 BAIXO,  – A CORUÑA; e no correo electrónico:artefios@artefios.org

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies